SES EĞİTİMİ NEDİR, SES EĞİTİMİ TÜRLERİ NELERDİR?
“Ses eğitimi; bireylere konuşma ve/veya şarkı söylemede seslerini doğru, etkili ve güzel kullanabilmeleri için gereken davranışların kazandırıldığı ve içinde konuşma, şarkı söyleme ve şan eğitimi gibi alt ses eğitimi basamaklarını barındıran, disiplinler arası bir özel alan eğitimidir. Tanımda kullanılan “doğru”; anatomik ve fizyolojik yapıya, dil ve müzik özelliklerine, gerçeğe ve kurallara uygunluğu, “güzel”; söyleme biçimindeki uyum ve ölçülebilir davranışlardaki dengeyi, “etkili” kavramı ise, başkaları üzerinde bıraktığı izi nitelendirmektedir.” Ses eğitimi her tür müzik eğitimi ve her düzeydeki eğitim basamağında uygulanır ve konuşma eğitimi, şarkı söyleme eğitimi ve şan eğitimi gibi ses eğitimi türlerini kapsar.Ses eğitimi müzik eğitiminin içeriksel açıdan genel kapsamında bulunur.Müzik öğretmeni yetiştirmede ses eğitiminin yeri ve önemi yadsınamaz. Ses eğitiminin müzik eğitimi tür ve düzeylerine göre hedefleri ve nitelikleri değişmekte ve ses eğitimi türlerinin (alt basamakları) oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, mesleki müzik eğitimi verilen bir kurumdaki ses eğitimi, genel müzik eğitimi verilen bir başka kurumdaki ses eğitimiyle aynı amaç ve aynı düzeyde verilmeyeceği gibi, genel müzik eğitimi verilen bir kurumdaki ses eğitimi de mesleki müzik eğitimi verilen bir kurumdaki boyutuyla verilmemelidir. Uygulandığı müzik eğitimi tür, düzey ve amacına göre ses eğitimi türleri; şan eğitimi, şarkı söyleme eğitimi, koro eğitimi ve konuşma eğitimi gibi isimler alırlar. 

Şan Eğitimi Nedir?
Dilimize, Fransızca’daki “chant” sözcüğünden geçen bu kelimenin asıl anlamı; “dayanıklılık ve sağlamlık kazandırılmak üzere sesi işlemek, yetiştirmek, sesle ilgili dayanıklılık sanatı, ses müziği sanatı, tekniği ve insan sesiyle oluşturulan müziksel ve teknik sesler bütünü”dür.Türkçe sözlükte ise “insan gırtlağından çıkan ve perde ayrımlarıyla çeşitli duyumlar uyandıran ses dizisi”dir. (TDK, 1988) Günümüz müzik eğitim dilinde ise, bu tanımların hepsini içine alan bir biçimde, genellikle güzel şarkı söyleme, sesi doğru, güzel ve etkili kullanma biçiminde anlam taşıdığı ve opera şarkıcılığı eğitimini anımsattığı düşünülmektedir. 

Şarkı Söyleme Eğitimi Nedir?
Şarkı söyleme eğitimi; şarkı öğretimini içine alan, bireylere ses eğitiminin gereklerine uygun olarak, doğru, güzel ve etkili şarkı söylemeyle ilgili davranışların kazandırıldığı ve özellikle genel ve amatör müzik eğitimi kapsamında uygulanan bir ses eğitimidir. Ses eğitiminin doğru ve güzel şarkı söyleme amacı, şarkı söyleme eğitimini oluşturmaktadır. Bu bakımdan, şarkı söyleme eğitimi, sesi şarkı söylerken doğru, etkili ve güzel kullanmayla ilgili davranışları kazandırmaya yöneliktir. Doğru, etkili ve güzel şarkı söyleme eylemi, bir bakıma ses eğitiminin ürünüdür. Şan eğitimiyle şarkı söyleme eğitimi arasındaki fark, uygulandığı kurumların amaç ve düzey değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Şan eğitiminde, özellikle şan eğitimi için bestelenmiş eserlerin, sanatsal boyutta ve teknik üstünlükle söylenmesine ilişkin davranışlar kazandırılması amaçlanırken, şarkı söyleme eğitiminde, her tür ve düzeydeki şarkıları doğru, güzel ve etkili söylemeye yönelik olarak, sesle ve müzikle ilgili davranışlar kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu iki tür ses eğitimi temelde ortak olan bir takım davranışları kazandırmayı amaçlar. Bunlar nefesin doğru alınıp kullanılması, sesin doğru yerde oluşturulması (anatomik yapıya uygunluk) dilin doğru bir şekilde kullanılması ve müziğin doğru olarak söylenmesidir. 
Ses Eğitimi Almanın Avantajları Nelerdir? Ses ve Şan Eğitimini Birbirinden Ayrı Düşünebilir miyiz?
En yalın tabirle Ses-Şan eğitimi için, insan sesinin uygun ve doğru kullanımını araştıran ve geliştirmeyi hedefleyen eğitim sistemi diyebiliriz. Opera stili ses kullanımını ifade eden şan eğitimi dışında, ses eğitimini; fonetik, artikülasyon, diksiyon, müziksel ifade ve her stilde şarkı söyleme eğitimini de kapsayan genel bir başlık olarak düşünebiliriz. Basit bir ifadeyle doğduğumuz andan itibaren hayatımız boyunca kullanıyor olduğumuz ses organlarımızı ve sesimizi tanımayı, ses sağlığımızı korumayı, Doğru nefes almayı, sesin günlük ve mesleki kullanımda gelişimini hedefler. Müziksel ses eğitimi ise sesi bir enstruman olarak görür. Ses entrumanının nasıl doğru ve lezzetli icra edileceğine yönelik çalışmaları kapsar. 

İnsan Ses Grupları 
Canlı-cansız varlıkların çıkarttıkları tınıların alıcıda anlamlı hale gelmesine ses adı verilir. Günümüzde sesbilimi denilen bir bilim dalı bu alanda incelemeler ve araştırmalar yapar. Sesin tüm inceliklerini ve oluşumunu ortaya koymaya çalışır. Ses bilimcilerin bu alanda kullandıkları özel yöntem ve teknikler vardır. Sesbilimi kendi arasında Genel, Karşılaştırmalı, Eşsürmeli ve Artsürmeli Sesbilimi olarak dört gruba ayrılmıştır. Özellikle ses laboratuarlarında bilimsel anlamda çalışmalarını yürütürler. Buna göre insanlarda ses olayı çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Çocuklar ergenlik çağına girene kadar kadın-erkek diye gruba ayrılmazlar. Genel olarak hepsi kadın ses grubu içinde değerlendirilirler. Çünkü ergenlik çağına kadar kız ve erkek çocukların seslerini net olarak birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ancak ergenlikle birlikte erkeklerin seslerinde bir kalınlaşma kızların seslerinde ise bir incelme baş gösterir. Kadın ve erkelerin ses gruplarının sınıflandırılması profesyonel bir iştir. Ses eğitimi almayan insanlar kendi ses renklerinin veya ses güçlerinin farkında olmayacaklarından ilk bakışta ses sınıfı söylemek de mümkün değildir. Ancak eğitimleri ilerledikçe ve seslerini kullanmayı öğrendikçe ses renkleri de belirginleşmeye başlar. Her ne kadar kadın ve erkek sesleri belli başlı isimlerle gruplandırılmış olsa da bu grupların dışında birkaç gruba birden girebilen kadın ve erkek sesleri de mevcuttur. Dramatik Tenor veya Bas-Bariton gibi ara tonlar da mevcuttur. Kadın ve erkek sesleri genel olarak kendi aralarında ayrı ayrı olmak üzere üç gruba ayrılmıştır:

Kadın Sesleri
1. Soprano: Tiz (ince) sesli kadınların ses grubuna verilen addır.
2. Mezzosoprano: Orta kalınlıkta bulunan kadınların ses grubudur.
3. Alto: Kalın sesli kadınların ses grubudur.
Erkek Sesleri
1. Tenor: Tiz (ince) sesli erkelerin ses grubuna verilen addır.
2. Bariton: Orta kalınlıkta bulunan erkeklerin ses grubudur.
3. Bas: Kalın sesli erkeklerin ses grubudur.
Kurumumuzda ses eğitimi çalışmaları şan, vokal ve repertuar başlıkları altında kişiye özel gerçekleştirilmektedir